Ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα πορεία της αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο Ερευνητικών Προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη  συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) :

Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ

Υποβληθείσες Προτάσεις: 643

Συνολικός Π/Υ Ερευνητικού Προγράμματος : 21.000.000€

Προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν: Περίπου 210

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αγγλικής περίληψης: 30/09/2010

i. Πριν τη λήξη υποβολής των αγγλικών περιλήψεων, για το πρόγραμμα Αρχιμήδης υλοποιήθηκαν τα εξής:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού μητρώου Διεθνών αξιολογητών και ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως αξιολόγηση των προτάσεων,
 • Αποστολή προσκλήσεων σε ακαδημαϊκούς αναγνωρισμένου κύρους διεθνώς (π.χ. Highly Cited Researchers) για εγγραφή τους στο ειδικό μητρώο αξιολογητών.

ii. Μετά τη λήξη υποβολής των αγγλικών περιλήψεων, για το πρόγραμμα Αρχιμήδης υλοποιήθηκαν τα εξής:

 • Αποστολή προσκλήσεων προς διεθνείς αξιολογητές  για εγγραφή τους στο ειδικό μητρώο αξιολογητών,
 • Αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των ερευνητικών προτάσεων στους εγγεγραμμένους στο μητρώο αξιολογητές, βάσει ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής/αλγόριθμου (λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα δηλωθέντα επιστημονικά πεδία των προτάσεων και την ερευνητική εξειδίκευση των αξιολογητών),
 • Αποστολή προσκλήσεων στους αξιολογητές για την ανάθεση των προτάσεων. Αποστολή προσωπικού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την είσοδο τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης (έναρξη αξιολόγησης 20/12/2010, καταληκτική ημερομηνία 23/01/2011). Αποστολή οδηγιών στους αξιολογητές για τους στόχους του προγράμματος, τον τρόπο αξιολόγησης και τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,
 • Έως σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί περίπου 560 αξιολογητές για την αξιολόγηση των προτάσεων, με μέγιστο αριθμό προτάσεων ανά αξιολογητή τις οκτώ (8),
 • Απεστάλησαν υπενθυμίσεις στους αξιολογητές (στις 05/01, 11/01 και 26/01) για την καταληκτική ημερομηνία της πρώτης φάσης αξιολόγησης (ήτοι 23/01),
 • Έγινε εκ νέου αντιστοίχιση όσων προτάσεων δεν αξιολογήθηκαν από τους αρχικούς αξιολογητές, σε άλλους κριτές (αυτόματη διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής/αλγόριθμου που έχει αναπτυχθεί),
 • Έως 28/01 έχουν γίνει περίπου 1150 αποδοχές αξιολογήσεων. Επιπρόσθετα, έχουν ολοκληρωθεί περίπου 1000 αξιολογήσεις. Η πρώτη φάση αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου,
 • Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αξιολόγησης θα ζητηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πλήρους πρότασης από όσους έχουν υποβάλει τις προτάσεις εκείνες που θα έχουν προκριθεί για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Θα δοθεί προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή της πλήρους πρότασης. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της πλήρους πρότασης και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Θαλής – Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω  της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας

Υποβληθείσες Προτάσεις: 1324

Συνολικός Π/Υ Ερευνητικού Προγράμματος : 120.000.000€

Προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν: Περίπου 200

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αγγλικής περίληψης: 30/09/2010

Έχουν γίνει ήδη οι αντίστοιχες διαδικασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Έναρξη αξιολόγησης των περιλήψεων: 24/01/2011.

Ως καταληκτική ημερομηνία στους αξιολογητές έχει τεθεί η 25/02/2011.

 • Έως σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί περίπου 960 αξιολογητές για την αξιολόγηση των προτάσεων, με μέγιστο αριθμό προτάσεων ανά αξιολογητή τις οχτώ (8),
 • Έγινε εκ νέου αντιστοίχιση όσων προτάσεων δεν αξιολογήθηκαν από τους αρχικούς αξιολογητές, σε άλλους κριτές (αυτόματη διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής/αλγόριθμου που έχει αναπτυχθεί),
 • Έως 28/01 έχουν γίνει περίπου 790 αποδοχές αξιολογήσεων.

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

Υποβληθείσες Προτάσεις: 2569

Συνολικός Π/Υ Ερευνητικού Προγράμματος : 30.000.000€

Προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν: Περίπου 200

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αγγλικής περίληψης: 30/11/2010

Έχουν ήδη υλοποιηθεί όλα τα προκαταρκτικά βήματα που αναφέρθηκαν στα δύο προηγούμενα προγράμματα.

Εντός των προσεχών ημερών θα ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση των προτάσεων με τους αξιολογητές και θα αρχίσει η αξιολόγηση των περιλήψεων.

Οι αξιολογήσεις και για τα τρία προγράμματα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το καλοκαίρι.

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (PDF|136 KB)