Πρόσκληση με κωδικό ΕΚΤΠ01 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 672 KB)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΑΕΙ (PDF| 347 KB)
Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (zip| 1.706 ΚB)

Υποδείγματα εντύπων:

Έντυπο Ανάλυσης Κόστους (.xls)

Σχέδια_ΑΥΥΙΜ_ εκδ2 (.zip)

Σχέδια ΑΥΥΙΜ (.zip)