Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ23] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 553 ΚΒ)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)