Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ1″ με κωδικό MIS 520705 στο Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1 (PDF| 984 ΚB)

Ένταξη της Πράξης “Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ1″ με κωδικό MIS 520705 στο Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1 (PDF|1,47MB)