1η τροποποίηση της Πράξης “ΠΕΓΑ – Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης” με κωδικό MIS 505699 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ7 (PDF|1,53MB)
Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης” με κωδικό MIS 505699 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ7 (PDF|1,6MB)