Ανάκληση της με αρ. πρ. 26294/18-12-2014 Πρόσκλησης με κωδικό 192 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την πράξη “Ενίσχυση διακρατικής συνεργασίας της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας“.

Το αρχείο Ανάκλησης της Πρόσκλησης

Πρόσκληση (Α.Π. 26492/19-12-2014) με κωδ. 192 για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Ενίσχυση διακρατικής συνεργασίας της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 380 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)