Αναμένονται Προτάσεις

Ανάκληση της με αρ. πρ. 25331/08-12-2014 Πρόσκλησης με κωδικό 191 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την πράξη “Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς της χώρας

Το αρχείο Ανάκλησης της Πρόσκλησης

Πρόσκληση (Α.Π. 25331/08-12-2014) με κωδ. 191 για υποβολή προτάσεων για την  Πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης ανθρώπινου Δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς της χώρας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 7 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 442 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)