Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα” με κωδικό MIS 483024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)