Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών και μεγάλων γεγονότων” με κωδικό MIS 482248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)