Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ- Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες” με κωδικό MIS 480810 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)