Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ- Επιμόρφωση επαγγελματιών σε θέματα διαχείρισης της αναπηρίας” με κωδικό MIS 483010 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

AΠ 7 (PDF|1,57MB)