(08/10/2014) Ορθή Επανάληψη της με αρ. πρωτ. 18378/25-09-2014 Πρόσκλησης με κωδ. 185 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», Πράξεις «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF| 915 ΚΒ)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)