Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 20/06/2014
Ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 20/06/2014
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο, δηλαδή στις εφημερίδες ΑΞΙΑ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: 21/06/2014

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:    25/08/2014
Ώρα λήξης υποβολής προσφορών:     16:00
Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού:    27/08/2014
Ώρα διενέργειας Διαγωνισμού:    12:30

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/6/2014

To αρχείο της περίληψης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 163KB)

To αρχείο προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 2MB)

Το αρχείο απόφασης επανάληψης διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (PDF | 138KB)

Για τον ανωτέρω διαγωνισμό δίδονται οι διευκρινίσεις επί των όρων της Προκήρυξης, σύμφωνα με τις έγγραφες ερωτήσεις των υποψηφίων αναδόχων.

1) Ερώτηση : Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 14.5.1.3.Β, σελ.22): Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, ισχύει το άρθρο 3, παρ.3 του Ν.4250/2014: «Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη».
Διευκρίνιση:
Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 14.5.1.3β) ισχύει το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4250/2014.

2) Ερώτηση : Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 14.5.1.7, σελ.26): Παρακαλούμε διευκρινίστε τα οικονομικά έτη για τα οποία ο Προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα και δικαιολογητικά (Ισολογισμούς και Υπεύθυνη Δήλωση Κύκλου Εργασιών)
Διευκρίνιση:
Τα οικονομικά έτη για τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν έγγραφα και δικαιολογητικά είναι τα εξής : 2011,2012,2013

3) Ερώτηση : Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς (Άρθρο 14.5.3.1, σελ. 28):
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι στο άρθρο 14.5.3.1 γίνεται εκ παραδρομής η αναφορά «…σημειώνεται ξεχωριστά στον ΠΙΝΑΚΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ.», αντί «…σημειώνεται ξεχωριστά στον ΠΙΝΑΚΑ 4: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΑΜ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ».
Διευκρίνιση:
Στο άρθρο 14.5.3.1 οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α, οποίος συμπληρώνεται ξεχωριστά στον πίνακα 4

4) Ερώτηση : Γενικές Διατάξεις (Άρθρο 14.6.2, σελ. 30): Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, σχετικά με την απαίτηση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, ισχύει το άρθρο 1, παρ. 2β του Ν.4250/2014, σύμφωνα με το οποίο: «δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων…… ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών…» και αντί αυτών, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς (βλ. άρθρο 1, παρ. 2α του Ν.4250/2014) στους οποίους εφαρμόζονται τα ανωτέρω .
Διευκρίνιση:
Στον εν λόγω διαγωνισμό για τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά ισχύει η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.

Δείτε το σχετικό έγγραφο (PDF|650 KB)