1η Τροποποίηση της Πράξης “ΠΕΓΑ – Επικαιροποίηση των γνώσεων αποφοίτων ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων σε σύγχρονες εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες” με κωδικό MIS 478265 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 8 (PDF|1.573KB)

(17/3/2014) Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Επικαιροποίηση των γνώσεων αποφοίτων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε σύγχρονες εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες” με κωδικό MIS 478265 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 8 (PDF|1.455KB)