Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης “Εκπόνηση Μελέτης για την Εφαρμογή των Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” με κωδικό MIS 463262 στo  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

 

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,5 MB)