(23/07/2015) 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των πράξεων με τίτλο «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» στους ΑΠ 1, ΑΠ2 και ΑΠ3 και κωδ. MIS 457003, 457004 και 457005 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|1,26 MB)  ΑΠ 2 (PDF|1,52 MB) ΑΠ 3 (PDF|1,52 MB)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφασης Ένταξης των πράξεων με τίτλο «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» στους ΑΠ2 και ΑΠ3 και κωδ. MIS 457004 και 457005 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

 ΑΠ 2 (PDF| 1,53 MB) ΑΠ 3 (PDF| 1,54 MB)

(9/9/2014) 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των πράξεων με τίτλο «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» στους ΑΠ 1, ΑΠ2 και ΑΠ3 και κωδ. MIS 457003, 457004 και 457005 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF| 1,28 MB) ΑΠ 2 (PDF| 1,53 MB) ΑΠ 3 (PDF| 1,53 MB)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των πράξεων με τίτλο «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» στους ΑΠ 1, ΑΠ2 και ΑΠ3 και κωδ. MIS 457003, 457004 και 457005 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF| 1,28 MB) ΑΠ 2 (PDF| 1,28 MB) ΑΠ 3 (PDF| 1,28 MB)

(1/11/13) Ένταξη των πράξεων με τίτλο «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» στους ΑΠ 1, 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF| 1,67 MB) ΑΠ 2 (PDF| 1,67 MB) ΑΠ 3 (PDF| 1,67 MB)