Ανάκληση  της  Απόφασης  Ένταξης  της Οριζόντιας Πράξης “Αξιολόγηση Προγραμμάτων Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης” με κωδικό MIS 452166  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Η Απόφαση Ανάκλησης    (PDF|1,2 MB)

 

(13-09-2013)   Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης “Αξιολόγηση Προγραμμάτων Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης” με κωδικό MIS 452166  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

 

ΑΠ 13-14-15  (PDF|1,25 MB)