Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Παροχή Υπηρεσιών Σύμβουλου για τον Προληπτικό Έλεγχο Οικονομικών Στοιχείων των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων που εκτελεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής” με κωδικό MIS 441380 στους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013».

ΑΠ 13-14-15 (PDF| 1 MB)

Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης “Παροχή Υπηρεσιών Σύμβουλου για τον Προληπτικό Έλεγχο Οικονομικών Στοιχείων των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων που εκτελεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής” με κωδικό MIS 441380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 13-14-15 (PDF|984 KB)