Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης “Υποστηρικτικές Διαφημιστικές Δράσεις για τις Πράξεις Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας” με κωδικό MIS 420162 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” 

ΑΠ 13,14,15 | PDF(979 KB)