2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» με κωδικό MIS 387964 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013».

ΑΠ 1- 2 – 3 (PDF| 1,69 MB)

(14-6-13) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» με κωδικό MIS 387964 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013».

ΑΠ 1- 2 – 3 (PDF| 1,47 MB)

 

(26/11/2012) Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» με κωδικό MIS 387964 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013».

ΑΠ 1- 2 – 3 (PDF| 2,53 MB)