Σας ενημερώνουμε ότι οι Προσκλήσεις 27, 28, 87 και 88 για τις Πράξεις  «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας», «Πρακτική Άσκηση», «Γραφείο Διασύνδεσης» και «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» έχουν επικαιροποιηθεί (αρ. πρωτ. 10994/09-07-2012, 10995/09-07-2012, 11002/09-07-2012 και 11003/09-07-2012) και προβλέπουν πλέον αυξημένους προϋπολογισμούς στις αντίστοιχες Κατηγορίες Πράξης για την πρόσθετη χρηματοδότηση των Πράξεων ενόψει της παράτασης της διάρκειάς τους με την υπ’ αριθ. 5023/29-03-2012 Απόφαση τροποποίησης των πράξεων της Ειδικής Γραμματέως.

Παράλληλα, κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Προσκλήσεων έχουν ελαφρώς προσαρμοσθεί και έχουν γίνει αναγκαίες αποσαφηνίσεις σε άλλους όρους. Οι προσαρμογές και αποσαφηνίσεις αυτές προέκυψαν από τη συνεργασία με τα ΑΕΙ και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της παρακολούθησης των Πράξεων.

Διευκρινίζεται ότι παρήλθε χρόνος από την αρχική ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματέως για τις εν λόγω επικαιροποιήσεις γιατί αφενός ήταν αναγκαίο να υπάρξει έγκριση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και λόγω της μεταβατικής φάσης των προηγούμενων μηνών αυτό δεν ήταν δυνατόν και αφετέρου ήταν αναγκαίο να γίνει ενδελεχής επεξεργασία των αιτημάτων των ΑΕΙ για την πρόσθετη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών (με στόχο να ικανοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό).

Αναλυτικότερα για (α) την πρόσθετη χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης, (β) την πρόσθετη χρηματοδότηση των λοιπών Πράξεων και (γ) την τροποποίηση όρων, εκδίδονται ειδικότερες ανακοινώσεις.

Πρόσθετη χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης (PDF| 261 KB)

Πρόσθετη χρηματοδότηση λοιπών πράξεων (PDF| 258 KB)

Όροι Πρόσκλησης (PDF| 261 KB)