ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

(26/06/2015) 3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης”Σύμβουλοι δημοσιότητας για την εφαρμογή της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση” με κωδικό MIS 291521 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 13-14-15  (PDF | 1.27 MB)

(07/01/2014) 2η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης”Σύμβουλοι δημοσιότητας για την εφαρμογή της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση” με κωδικό MIS 291521 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα : << Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΑΠ 13-14-15  (PDF | 1.44 MB)

Ένταξη της Πράξης «Σύμβουλοι δημοσιότητας για την εφαρμογή της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση’» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ». Οριζόντια Πράξη – Α.Π.13 – Α.Π.14 – Α.Π.15 (DOC | 223 KB)