(09/12/2014) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”» , στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ»

A.Π. 13-14-15  (PDF | 1,30MB)

ΜΟΝΑΔΑ Δ’ Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ένταξη της Πράξης «Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά την διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”», για την επικοινωνιακή υποστήριξη των δράσεων του Προγράμματος» στους Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ»

A.Π. 13-14-15 (DOC | 223KB)