Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Εκπόνηση Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) με σύστημα πιστωτικών μονάδων – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ” με κωδικό MIS 373019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της ανάκλησης (PDF | 1,18 MB)

(09/03/2012) Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Εκπόνηση Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) με σύστημα πιστωτικών μονάδων-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ”  στους άξονες προτεραιότητας 4, 5, 6 με κωδικό MIS 373019 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ4 – ΑΠ5 – ΑΠ6  (PDF|2,52 MB)