Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 189/10-01-2012 Ανοιχτής Πρόσκλησης με κωδικό 146 στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης “Παρεμβάσεις ανάδειξης και υποστήριξης καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών“.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 576 KB)

Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 189/10-01-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» στους  Άξονες προτεραιότητας 4 και 5  του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 277 ΜB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)