Προθεσμία για την παραλαβή του τεύχους προκήρυξης:
23-04-2010, Ώρα: 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

29-04-2010, Ώρα: 14:00
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών:

29-04-2010, Ώρα: 15:00


Περίληψη Προκήρυξης (PDF|158 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα των Προκηρύξεων της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔιΒιΜ