Σχετικό έργο Εντάχθηκε

 (20-03-2013)  3η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της πρόσκλησης με κωδ. 79 (Α.Π 9297/18-06-2010) για την υποβολή προτάσεων για τις Πράξεις 1. “Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας” και 2. “Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Το αρχείο της 3ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης   (364 ΚΒ)

 

(07-12-2011) 2η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της πρόσκλησης (Α.Π 9297/18-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για τις Οριζόντιες Πράξεις 1. “Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας” και 2. “Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της 2ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (364 ΚΒ)

 

(20-05-2011) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ πρόσκλησης (Α.Π 9297/18-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για τις Οριζόντιες Πράξεις 1. “Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ” και 2. “Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

 

Το αρχείο της επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 630 ΚB)

(22-06-2010) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης (Α.Π 9297/18-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για τις Οριζόντιες Πράξεις 1. “Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ” και 2. “Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

 Το αρχείο της ορθής επανάληψης της Πρόσκλησης (DOC|1,114 MB)

Πρόσκληση (Α.Π 9297/18-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για τις Οριζόντιες Πράξεις 1. “Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας ” και 2. “Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Καλούνται:

(α) Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (όπου λειτουργούν τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής) να υποβάλουν πρόταση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης
(β) Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών) να υποβάλει πρόταση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 1,08 MB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)