Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση έργου διάρκειας ενός (1) έτους σε προσωπικό.

Το αρχείο της Πρόσκλησης. (PDF|180 KB)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε με την επίσκεψή σας στον ιστοχώρο: http://www2.eap.gr/frameset.jsp?locale=el