2η Τροποποίηση  της Πρόσκλησης (Α.Π 8208/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3.

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης  (PDF  | 226 KB)

1η Τροποποίηση  της Πρόσκλησης (Α.Π 8208/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3.
Επικαιροποίηση Παραρτήματος (PDF | 70 KB)

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης  (PDF  | 549 KB)

Απόφαση Επικαιροποίησης Παραρτήματος (PDF | 96 KB)

Επικαιροποιημένο Παράρτημα (PDF | 38 KB)

 

Καλούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, ως Δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης

(21/9/2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (PDF | 336 KB)

Απόφαση παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων. Αντί της 2/7/2010, ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής των προτάσεων η 9/7/2010. Ως ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με ευθύνη του δυνητικού Δικαιούχου για την υποβολή της πρότασης εντός της οριζόμενης προθεσμίας λήξης.Κατά τα λοιπά οι ανωτέρω προσκλήσεις ισχύουν ως έχουν.

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση (8-6-2010) (DOC|50 ΚB)

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση (6-7-2010) (DOC|46 ΚB)

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση (7-7-2010) (DOC|50 ΚB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|1,00 ΜB)

Το Παράρτημα της Πρόσκλησης (22-6-2010) (DOC|38 ΚB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)