(24-10-2013) 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης (Α.Π 8207/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1.

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF | 198 KB)

κληση (Α.Π 8207/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1.
Απόφαση Επικαιροποίησης Παραρτήματος   (PDF | 96 KB)

Επικαιροποιημένο Παράρτημα   (PDF | 38 KB)

 
Καλούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, ως Δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης

(20/9/2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (PDF | 337 KB)

Απόφαση παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων. Αντί της 2/7/2010, ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής των προτάσεων η 9/7/2010. Ως ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με ευθύνη του δυνητικού Δικαιούχου για την υποβολή της πρότασης εντός της οριζόμενης προθεσμίας λήξης.Κατά τα λοιπά οι ανωτέρω προσκλήσεις ισχύουν ως έχουν.

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση (8-6-2010) (DOC|50 ΚB)

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση (6-7-2010) (DOC|46 ΚB)

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση (7-7-2010) (DOC|50 ΚB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|1,00 ΜB)

Το Παράρτημα της Πρόσκλησης (22-6-2010) (DOC|38 ΚB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)