Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο των έργων με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» και «Ανάπτυξη διδακτικού υλικού βασισμένου στις νέες τεχνολογίες» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», τα οποία υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους θα προχωρήσει στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού α) έντυπου και β) βασισμένου στις νέες τεχνολογίες για Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχοντας στόχο τη γλωσσική επιμέλεια του διδακτικού υλικού, επιθυμεί να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες ως γλωσσικούς επιμελητές.

Το αρχείο της Πρόσκλησης  (PDF|112KB)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε με την επίσκεψή σας στον ιστοχώρο: http://www2.eap.gr/frameset.jsp?locale=el