Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(11-02-2014) 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης (Α.Π 8206/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2.

Το αρχείο της 4ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF | 164 KB)

(27-12-2013) 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης (Α.Π 8206/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2.

Το αρχείο της 3ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF | 402 KB)

(24-10-2013) 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης (Α.Π 8206/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2.

 Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF | 226 KB)

(22-06-2010) 1η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης (Α.Π 8206/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2.

Το αρχείο της Επικαιροποιημένης Πρόσκλησης  (DOC|1,036 ΜB)

Πρόσκληση (Α.Π 8206/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2.
Απόφαση Επικαιροποίησης Παραρτήματος  (PDF | 96 KB)

Επικαιροποιημένο Παράρτημα (PDF | 38 KB)

Καλούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, ως Δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης

(21/9/2010) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  (PDF | 337 KB)

Απόφαση παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων. Αντί της 2/7/2010, ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής των προτάσεων η 9/7/2010. Ως ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με ευθύνη του δυνητικού Δικαιούχου για την υποβολή της πρότασης εντός της οριζόμενης προθεσμίας λήξης.Κατά τα λοιπά οι ανωτέρω προσκλήσεις ισχύουν ως έχουν.

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση (8-6-2010) (DOC|50 ΚB)

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση (6-7-2010) (DOC|46 ΚB)

Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση (7-7-2010) (DOC|50 ΚB)

Το Παράρτημα της Πρόσκλησης (22-6-2010) (DOC|38 ΚB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)