Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους θα προχωρήσει στην ανάπτυξη και έκδοση συγγραμμάτων για Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών. Για την έκδοση των συγγραμμάτων το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο επιθυμεί να συνεργαστεί με τις εξής κατηγορίες εξωτερικών συνεργατών:

– Ειδικό για την τεχνική επιμέλεια κειμένων με μαθηματικούς τύπους ή/και

– Ειδικό για τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό και την ηλεκτρονική σελιδοποίηση των συγγραμμάτων Θετικών Επιστημών.

– Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να αναλάβουν εκ παραλλήλου και τις δύο ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες.

– Ειδικό για τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό και την ηλεκτρονική σελιδοποίηση των συγγραμμάτων που δεν έχουν μαθηματικούς τύπους.

 

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|111KB)

Για περισσότερες λεπτομέρειες συνδεθείτε με τον υπερσύνδεσμο : http://www2.eap.gr/frameset.jsp?locale=el