Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(25/08/2011)  4η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 4415/13-04-2010) [65] για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 4ης Επικαιροποίησης (PDF|623 KB)

(28/09/2010) Ορθή Επανάληψη της 3ης Επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (Α.Π 4415/13-04-2010) [65]

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης της 3ης επικαιροποίησης (PDF|631 KB)

(28/09/2010)   3η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 4415/13-04-2010) [65] για την υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπου λειτουργούν τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ως  Δικαιούχοι να υποβάλουν προτάσεις για την κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Το αρχείο της 3ης επικαιροποίησης (PDF|629 KB)

(22/7/2010) 2η επικαιροποίηση της με Α.Π 4415/13-04–2010 Πρόσκλησης [65] για την κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» και παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως τις 30 Ιουλίου 2010.

Το αρχείο της 2ης επικαιροποίησης (DOC|986 KB)

(6/7/2010) 1η Επικαιροποίηση της με Α.Π 4415/13-04–2010 Πρόσκλησης [65] για την κατηγορία πράξης «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» και τις πράξεις :

«Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία – ΑΠ1», «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία – ΑΠ2», «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία – ΑΠ3» και παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων έως τις 27 Ιουλίου 2010.

 Το αρχείο της 1ης επικαιροποίησης (PDF|586 KB)

(19/4/2010) Απόφαση Παράτασης προθεσμίας υποβολής έως τις 21 Μαΐου 2010 (DOC|58 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 4415/13-04-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη «Διαφοροποιημένη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για το Νέο Σχολείο (Σχολείο του 21ου αιώνα) – Πρόγραμμα Υποστήριξης των εξετάσεων του κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μέσα στο Σχολείο» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Καλείται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως Δικαιούχος, να υποβάλει προτάσεις εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|1.020 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)