Σχετικό έργο Εντάχθηκε

9η Τροποποίηση  της Πρόσκλησης (Α.Π 4416/13-04-2010) «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)» για την υποβολή προτάσεων για τις κατηγορίες πράξεων «Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Το αρχείο της Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|1,4  MB)

8η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 4416/13-04-2010) «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)» για την υποβολή προτάσεων για τις κατηγορίες πράξεων «Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

 Το αρχείο της επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|2,02 MB)

(11/07/2011) 7η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 4416/13-04-2010) «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)» για την υποβολή προτάσεων για τις κατηγορίες πράξεων «Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Το αρχείο της επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|2,09 MB)

(23/03/2011) 6η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 4416/13-04-2010) «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)» για την υποβολή προτάσεων για τις κατηγορίες πράξεων «Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Το αρχείο της επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|435 KB)

(10/11/2010) 5η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 4416/13-04-2010) «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)» για την υποβολή προτάσεων για τις κατηγορίες πράξεων «Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Το αρχείο της επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|1,14 ΜB)

 (24/09/2010) 4η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 4416/13-04-2010) “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)”  για την υποβολή προτάσεων για τις κατηγορίες πράξεων «Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013

Καλούνται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ως Δικαιούχοι, να υποβάλουν προτάσεις για τις κατηγορίες πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

Το αρχείο της επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|660 KB)

(21/7/2010) 3η Επικαιροποίηση της με ΑΠ 4416/13-04-2010 Πρόσκλησης για τις Πράξεις ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Πιλοτική εφαρμογή», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Γενίκευση εφαρμογής», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της επικαιροποιημένης πρόσκλησης (DOC|1.197 KB)

(19/4/2010) 1η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης και παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 21 Μαΐου ’10. Στο πλαίσιο της ανάγκης τροποποιήσεων/βελτιώσεων του περιεχομένου της Πρόσκλησης, κρίθηκε σκόπιμο – για να αποφευχθούν οι συγχύσεις που διαπιστώθηκαν μέχρι σήμερα μεταξύ της εν λόγω κατηγορίας πράξης και των έργων (κατηγοριών πράξεων) που αφορούν οι προσκλήσεις με κωδικούς 61 και 62 – να απαλειφθούν οι αναφορές περί του ψηφιακού υλικού και των ψηφιακών εφαρμογών που θα υποστηρίζουν το έργο, που είχαν γραφεί σε αρκετά σημεία της περιγραφής του τρόπου προετοιμασίας και του τρόπου λειτουργίας του Νέου Σχολείου.

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (DOC|1,9 MB)

(20/5/2010) Παράταση της προθεσμίας υποβολής πρότασης της υπ’ αρ. πρωτ. 4416/13-04-2010, πρόσκλησης που αφορά στις κατηγορίες πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων», «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» και την πράξη:
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Νέο πρόγραμμα σπουδών»
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Πιλοτική εφαρμογή», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Γενίκευση εφαρμογής»,
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

Αντί της 21ης Μαΐου 2010, ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής των προτάσεων η 28η Μαΐου 2010 και ώρα 14.00 μ.μ.

Το αρχείο της Απόφασης Παράτασης (DOC|40 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 4416/13-04-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για τις πράξεις «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Νέο πρόγραμμα σπουδών», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Πιλοτική εφαρμογή», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Γενίκευση εφαρμογής», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Καλούνται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ως Δικαιούχοι να υποβάλουν προτάσεις έως 30 Απριλίου 2010.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|1.123 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)