Ο στρατηγικός στόχος (ΣΣ1), αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης αντιστοιχεί στους Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 ανά κατηγορία περιφερειών (Περιφέρεια Σύγκλισης – Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου – Περιφέρεια Σταδιακής Εισόδου), οι οποίοι έχουν τους παρακάτω Ειδικούς Στόχους:

  • Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος– ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού
  • Αποτίμηση της προόδου στην εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας – αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος 
  • Επιτάχυνση του ρυθμού ένταξης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
  • Ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, με έμφαση στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ) και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) 
  • Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στην καινοτομία και στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Το πλήρες κείμενο των αξόνων 1-2-3, με τους επιμέρους Ειδικούς Στόχους (PDF|316,95 KB)

 

  Για την ανάγνωση αρχείων PDF κάντε λήψη του προγράμματος Acrobat Reader εδώ