Τροποποίηση της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης (PDF| 523 KB)

Ένταξη της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5005892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Απόφαση Ένταξης (PDF| 415 KB)