Υπογράφηκε στις 29-07-2016 από τον Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού), η ένταξη της πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών». Η πράξη αφορά στη χορήγηση 289 υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), προϋπολογισμού 7.635.000,00 ευρώ.

Σχετικά αρχεία: