Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ17 και τίτλο «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – Τάξεις υποδοχής»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (Ορθή Επανάληψη) (PDF 492 KB)

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ17 και τίτλο «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία – Τάξεις υποδοχής»

Το αρχείο της Πρόσκλησης [PDF 318 KB]

Τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης