Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 12 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Το αρχείο της Πρόσκλησης ( PDF| 422 KB)
Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (zip| 1.207 ΚB)

Παρατηρήσεις – Διευκρινίσεις για την υποβολή (PDF| 94 ΚB)

(18/3/2016) Δείκτες Τ4907 και 11801 (.doc)

Υποδείγματα εντύπων:

Έντυπο ανάλυσης κόστους(.xls)

Σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα ΥΕ1 (.doc)

Σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα ΥΕ2 (.doc)