Συμπληρωματικά των ήδη ανακοινωθέντων 200 προτάσεων προς χρηματοδότηση ανακοινώνονται σήμερα και επιπλέον προτάσεις για τις οποίες ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και οι οποίες ισοβαθμούν ή έχουν ανώτερη βαθμολογία με την τελευταία εγκριθείσα πρόταση της θεματικής τους (*εξακολουθεί η αξιολόγηση σε προτάσεις στις οποίες διορθώθηκε διαδικαστικό σφάλμα της α’ φάσης)

Επισημαίνεται επίσης ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης των Τεχνικών Δελτίων για να δρομολογηθεί η ένταξη και χρηματοδότηση των προτάσεων που εγκρίθηκαν και προς το σκοπό αυτό αποστέλλονται σχετικές ενημερωτικές επιστολές στους Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ και στις αρμόδιες υπηρεσίες Ερευνητικών Κέντρων.

Επιπλέον, σε συνέχεια διευκρινιστικών ερωτημάτων και αιτημάτων ενημέρωσης από υποψηφίους του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής», σας επισημαίνονται τα εξής σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προτάσεων υλοποιήθηκε σε δύο (2) φάσεις.

Στην πρώτη φάση, οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από περίπου 1030 κριτές – εμπειρογνώμονες του εξωτερικού, ειδικευμένους στο επιστημονικό πεδίο της πρότασης. Κάθε πρόταση αξιολογήθηκε καταρχήν από 2 Διεθνείς Αξιολογητές  εκτός από την περίπτωση βαθμολογικής διαφοράς οπότε έγινε προσφυγή σε 3ο αξιολογητή

Οι αξιολογητές βαθμολόγησαν με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κλίμακα 1-4. Κρίθηκαν θετικά για περαιτέρω αξιολόγηση και προκρίθηκαν στη β’ φάση όσων προτάσεων ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο κριτών κάθε κριτηρίου, ισούταν ή υπερέβαινε το βαθμολογικό πήχη του 3,25.

Σε περίπτωση βαθμολογικής διαφοράς άνω των 2 μονάδων (στην αναφερόμενη ανωτέρω κλίμακα 1-4) μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας των 2 κριτών έγινε προσφυγή σε 3ο Αξιολογητή. Η τελική βαθμολογία προέκυψε από τον συνυπολογισμό των δύο πλησιέστερων βαθμολογιών.

Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από περίπου 710 κριτές – εμπειρογνώμονες του εξωτερικού.

Η βαθμολόγηση και αξιολόγηση των εκτενών  προτάσεων στην αγγλική γλώσσα έγινε από τρεις διεθνείς αξιολογητές.

Η τελική βαθμολογία της β’ φάσης αξιολόγησης, προέκυψε από το άθροισμα των μέσων όρων της βαθμολογίας των κριτών σε κάθε κριτήριο .

Κάθε Διεθνής Αξιολογητής βαθμολόγησε από 1 έως 4, άρα η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 1-4, με άριστα το 4 και με μικρότερη δυνατή βαθμολόγηση το 1.

Οι αξιολογητές βαθμολόγησαν κάθε ένα από τα κριτήρια από το 1  έως το 4  (με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου), με άριστα το 4. Για τα κριτήρια αυτά υφίσταται λόγος αποκλεισμού αν η βαθμολογία σε αυτά είναι μικρότερη του 2.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση χρηματοδότησης δεν χρηματοδοτούνται προτάσεις με βαθμό κατώτερο του 3,25  (βάση).

Φυσικά η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι το 4.0.(με εξαίρεση τις προτάσεις που δύναται να ανέλθουν το 4.0 λόγω επαυξήσεων)

Μια πρόταση δικαιούται προσαύξηση, (μόνο στην περίπτωση που η τελική βαθμολογία της είναι 3,25 και άνω) στις εξής περιπτώσεις:

(i)   Όταν η πρόταση που υποβάλλεται εκτός από την διεπιστημονικότητα καλύπτει και την διιδρυματικότητα δηλαδή συμμετέχει στην κύρια ερευνητική ομάδα τουλάχιστον μια ερευνητική ομάδα από άλλο Ίδρυμα ή Ερευνητικό Κέντρο, με συντελεστή 1,03

(ii)   Όταν προβλέπεται συμμετοχή στην κύρια ερευνητική ομάδα μετακαλούμενου ερευνητή από το εξωτερικό, με συντελεστή 1,05

Οι συντελεστές εφαρμόστηκαν σωρευτικά ως ένα μέγιστο 1,08.

Η κατανομή των εγκεκριμένων προτάσεων στις επιμέρους θεματικές περιοχές έγινε με βάση τα οριζόμενα στην ισχύουσα Πρόσκληση Χρηματοδότησης, όπου προσδιορίζονται τα ποσοστά χρηματοδότησης ανά θεματική περιοχή. Με βάση τις βαθμολογίες που συγκέντρωσαν οι προτάσεις ανά θεματική περιοχή και το ποσοστό κατανομής χρηματοδότησης ανά θεματική περιοχή οι ελάχιστες βαθμολογίες ανά θεματική περιοχή είναι οι εξής:

  • «Θεματική ενότητα 1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός  3.76
  • «Θεματική ενότητα 2. Νομικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός , 3.51
  • «Θεματική ενότητα 3. Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός 3.76
  • «Θεματική ενότητα 4. Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός 3,76
  • «Θεματική ενότητα 5. Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός 3,81
  • «Θεματική ενότητα 6. Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών», ελάχιστος εγκεκριμένος βαθμός 3,82

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα αποσταλούν στους υποψηφίους κωδικοί μέσω των οποίων θα έχουν πρόσβαση στην ειδική πλατφόρμα για να δουν τις βαθμολογίες τους και τα φύλλα αξιολόγησής τους.

Τα αποτελέσματα των προτάσεων που τελούν σε αξιολόγηση (λόγω διόρθωσης διαδικαστικού σφάλματος στην α’ φάση) αισιοδοξούμε ότι θα ανακοινωθούν εντός του Νοεμβρίου.

Το αρχείο των αποτελεσμάτων. (PDF|48 KB)

Το αρχείο της Ανακοίνωσης. (DOC|124 KB)