- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Αξιολόγηση του Προγράμματος

1. Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων Πρόκειται για εξωτερική αξιολόγηση 9 Πράξεων της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στον Άξονα Προτεραιότητας 8, Επενδυτική Προτεραιότητα 8.ii και Ειδικοί Στόχοι i, ii. Οι Πράξεις αυτές αφορούν

2. Μελέτη για την αξιολόγηση των συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 Η αξιολόγηση αφορά στην αποτίμηση (εκ των υστέρων αξιολόγηση) των σχεδίων δράσης των συστημικών παρεμβάσεων της περιόδου 2007-2013, όπως αυτά υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», και ειδικότερα στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 και στην εκ των προτέρων αξιολόγηση – ωρίμανση των παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας με μία σειρά συστημικών παρεμβάσεων.

3. Μελέτη για την αποτίμηση της δράσης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού”

Η μελέτη αφορά στην αποτίμηση της δράσης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ20 Α/Α ΟΠΣ 1411) ως προς τα τρία ακόλουθα ερωτήματα:
α) τις συνέπειες προς τους ωφελούμενους
β) τις συνέπειες προς τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών)
γ) την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης- υλοποίησης των πράξεων