Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Ειδική Αγωγή

Η άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η άρση των περιορισμών και των εμποδίων που δημιουργεί η κάθε μορφής αναπηρία, η εξίσωση των δικαιωμάτων και η ισότιμη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, αποτελούν κεντρικό άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της σχολικής αποτυχίας και της μείωσης της σχολικής διαρροής, προβλέπεται η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για τη διαρκή υποστήριξη των μαθητών αυτών μέσα από τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη σχολική ενσωμάτωση, την κοινωνική αποδοχή τους καθώς και για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν όχι μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην παραγωγική διαδικασία με στόχο την αυτόνομη διαβίωσή τους.

Ειδικότερα, για τη βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλέπεται η συνέχιση της στήριξης των δράσεων εμπλουτισμού:

  • των προγραμμάτων σπουδών,
  • του εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, κατάλληλα προσαρμοσμένου για κάθε κατηγορία αναπηρίας,
  • της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
  • της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • του εξοπλισμού

Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διασφαλίζεται, επίσης, μέσα από δράσεις ακριβούς αποτύπωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών στο στάδιο της διαφορικής διάγνωσης καθώς και δράσεις υποστήριξης των γονέων και του άμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Στους στόχους και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει και η αύξηση της συμμετοχής των ΑμεΑ στη δια βίου μάθηση, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν εφόδια για την ενεργό συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνία και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η αρχή της προσβασιμότητας ως έννοια που περιλαμβάνει τη διάσταση της φυσικής πρόσβασης, της λειτουργικότητας (δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών) και της επικοινωνίας (δυνατότητα συμβατικής ή ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας) και η αρχή της μη διάκρισης, υπό το πρίσμα ότι διάκριση συνιστά τόσο η διαφορετική αντιμετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται στην ίδια θέση όσο και η όμοια αντιμετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετική θέση, έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία σε αυτές.

Αρχείο για "Ειδική Αγωγή"

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 17939/28-08-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  Κατηγορίας Πράξεων «Αναμόρφωση προγραμμάτων ΑΜΕΑ και αναμόρφωση Εκπαιδευτικού υλικού» της πράξης με τίτλο :«Ανάπτυξη Κοινής Γλώσσας στον τομέα της Ειδικής Αγωγής μέσω της Διεθνούς Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας,της Αναπηρίας και της Υγείας (ICF)».
Περισσότερα »