Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Ειδική Αγωγή

Η άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η άρση των περιορισμών και των εμποδίων που δημιουργεί η κάθε μορφής αναπηρία, η εξίσωση των δικαιωμάτων και η ισότιμη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, αποτελούν κεντρικό άξονα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Στο πλαίσιο της καταπολέμησης της σχολικής αποτυχίας και της μείωσης της σχολικής διαρροής, προβλέπεται η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για τη διαρκή υποστήριξη των μαθητών αυτών μέσα από τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη σχολική ενσωμάτωση, την κοινωνική αποδοχή τους καθώς και για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν όχι μόνο στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην παραγωγική διαδικασία με στόχο την αυτόνομη διαβίωσή τους.

Ειδικότερα, για τη βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλέπεται η συνέχιση της στήριξης των δράσεων εμπλουτισμού:

  • των προγραμμάτων σπουδών,
  • του εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, κατάλληλα προσαρμοσμένου για κάθε κατηγορία αναπηρίας,
  • της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
  • της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • του εξοπλισμού

Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διασφαλίζεται, επίσης, μέσα από δράσεις ακριβούς αποτύπωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών στο στάδιο της διαφορικής διάγνωσης καθώς και δράσεις υποστήριξης των γονέων και του άμεσου κοινωνικού τους περιβάλλοντος.

Στους στόχους και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει και η αύξηση της συμμετοχής των ΑμεΑ στη δια βίου μάθηση, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν εφόδια για την ενεργό συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνία και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η αρχή της προσβασιμότητας ως έννοια που περιλαμβάνει τη διάσταση της φυσικής πρόσβασης, της λειτουργικότητας (δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών) και της επικοινωνίας (δυνατότητα συμβατικής ή ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας) και η αρχή της μη διάκρισης, υπό το πρίσμα ότι διάκριση συνιστά τόσο η διαφορετική αντιμετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται στην ίδια θέση όσο και η όμοια αντιμετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετική θέση, έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία σε αυτές.

Αρχείο για "Ειδική Αγωγή"

(18-08-2014) Πρόσκληση (Α.Π 16217/18-08-2014) (κωδ. 183) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους  Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 του Ε.Π.  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|917 KB)

Συνημμένα Πρόσκλησης

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(14/11/2013) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 158 προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για τις Πράξεις με τίτλο “Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης” προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 488 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 8203/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.
Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας για ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού της Ειδικής Αγωγής, ξεκινάει έργο για μία εις βάθος ποιοτική αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Περισσότερα »

Ύψιστης κοινωνικής σημασίας έργο της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη όλων των αναγκών των ειδικών σχολείων. Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της συντονισμένης προσπάθειας για ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού της Ειδικής Αγωγής, ξεκινάει έργο για μία εις βάθος ποιοτική αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), θα εντοπιστούν κρίσιμες δυσκολίες στη λειτουργία των δομών αυτών, θα αρθούν τα όποια εμπόδια στην αποτελεσματικότητά τους και θα εξυπηρετηθούν οι πραγματικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία αλλά και των οικογενειών τους. Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(19/09/2011) 2η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π  27197/21-12-2010) για υποβολή προτάσεων για την πράξη «Αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής  διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Πρόσκληση (Α.Π 8205/02-06-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την πράξη “Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία” στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.
Περισσότερα »

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), επενδύει στην υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της στήριξης νέων εκπαιδευτικών πρακτικών για την αναγνώριση και απαλοιφή των εμποδίων στην τάξη, ξεκινάει σήμερα συντονισμένη προσπάθεια υποστήριξης μαθητών με αναπηρία και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Περισσότερα »

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση ισχύος της Πρόσκλησης (Α.Π 28351/19-12-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Κατηγορία Πράξεων «Αναμόρφωση προγραμμάτων ΑμεΑ και αναμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού», πράξη «Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Kατ΄ οίκον διδασκαλία».

Περισσότερα »