Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων

Μια από τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έχει την πλήρη ευθύνη της χώρας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) έναντι των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ο φορέας Εθνικού Συντονισμού για όλες τις ενέργειες ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων και προώθησης της απασχόλησης, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το EKT.

Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (στο YΠEΘO)

Μια από τις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων και από τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και το Ανεξάρτητο Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών.
Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης μέσω των Γενικών της Διευθύνσεων συντονίζει τη δράση των επί μέρους Υπηρεσιακών Μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό την χάραξη και εφαρμογή ενιαίας πολιτικής των υπηρεσιών αυτών και την μεθοδικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της.
Πηγή: ΠΔ 178/2000 (ΦΕΚ 165Α/14.7.2000) “Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας”

Γενική Διεύθυνση

Γ.Δ. Γενική Διεύθυνση D.G. Ο διοικητικός μηχανισμός που επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκπλήρωση του έργου της. Οι Γενικές Διευθύνσεις αποτελούν τους ειδικούς τομείς στην εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και στη γενική διοικητική διαχείριση. Σε κάθε Γενική Διεύθυνση προΐσταται ένας Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι υπόλογος στον Επίτροπο που έχει την πολιτική και επιχειρησιακή ευθύνη του έργου που επιτελεί η Γενική Διεύθυνση.
Πηγή :«Στην Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οδηγός του Πολίτη για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1996

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων

Μια από τις δύο Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του YΠEΘO (η άλλη είναι η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων). Απαρτίζεται από πέντε Διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων
β) Διεύθυνση Διαχείρισης και Παρακολούθησης Κοινοτικών Προγραμμάτων
γ) Διεύθυνση Ελέγχου και Εκταμιεύσεων
δ) Διεύθυνση Διαχείρισης Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
ε) Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Πηγή :ΠΔ 178/2000 (ΦEK 165A/14.7.2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας»

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και έχει τις εξής γενικές αρμοδιότητες :
α) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους.
β) Επιμελείται της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ασκεί έλεγχο στις δημόσιες δαπάνες.
γ) Συμπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών πράξεων που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
δ) Ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείριση των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, των OTA πρώτου και δευτέρου βαθμού και των NΠΔΔ και NΠIΔ, που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, την EE ή διεθνείς οργανισμούς.
ε) Ασκεί έλεγχο στη διαχείριση των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την EE ή διεθνείς οργανισμούς.
στ) Παρακολουθεί και ελέγχει την κίνηση των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών της δημόσιας διαχείρισης και συντονίζει τις χρηματικές εκροές από τον κεντρικό λογαριασμό του Δημοσίου.
ζ) Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση του ελέγχου στην οικονομική διαχείριση του κράτους.

Στο ΓΛK συνιστάται η EΔEΛ, με σκοπό τη διενέργεια του τριτοβάθμιου δημοσιονομικού ελέγχου των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πληρωμής, των Δικαιούχων και των Πράξεων.

Γενικός Κανονισμός

Ο Κανονισμός (EK) υπ΄ αριθμ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21.6.1999 που αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων των διάφορων Διαρθρωτικών Ταμείων μεταξύ τους καθώς και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφισταμένων χρηματοδοτικών οργάνων.