Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

O Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο το σύνολο των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, και κοινωνικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και όλων των προσώπων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικαιώματα αυτά κατανέμονται σε έξη μεγάλα κεφάλαια : Αξιοπρέπεια Ελευθερία Ισότητα Αλληλεγγύη Ιθαγένεια Δικαιοσύνη Βασίζονται συγκεκριμένα στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων, καθώς και σε άλλες διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες έχουν προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύθηκε στη Νίκαια να επανέλθει στο ζήτημα του οριστικού καθεστώτος που πρέπει να δοθεί στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στο ενδεχόμενο της ενσωμάτωσής του στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
O Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει σε ενιαίο κείμενο το σύνολο των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, και κοινωνικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και όλων των προσώπων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικαιώματα αυτά κατανέμονται σε έξη μεγάλα κεφάλαια:

  • Αξιοπρέπεια
  • Ελευθερία
  • Ισότητα
  • Αλληλεγγύη
  • Ιθαγένεια
  • Δικαιοσύνη

Βασίζονται συγκεκριμένα στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων, καθώς και σε άλλες διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες έχουν προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη της. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύθηκε στη Νίκαια να επανέλθει στο ζήτημα του οριστικού καθεστώτος που πρέπει να δοθεί στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στο ενδεχόμενο της ενσωμάτωσής του στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρηματοδοτικοί Πίνακες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Πίνακες που αποτυπώνουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου εμφανίζονται : η ετήσια κατανομή η κατανομή ανά πηγή χρηματοδότησης (Δημόσια / Ιδιωτική Δαπάνη) η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης σε Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή η κατανομή ανά Διαρθρωτικό Ταμείο ή / και Χρηματοδοτικό Μέσο.
Πίνακες που αποτυπώνουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου εμφανίζονται: 

  • η ετήσια κατανομή 
  • η κατανομή ανά πηγή χρηματοδότησης (Δημόσια / Ιδιωτική Δαπάνη) 
  • η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης σε Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή 
  • η κατανομή ανά Διαρθρωτικό Ταμείο ή / και Χρηματοδοτικό Μέσο.