Φάκελος Έργου / Eνέργειας

(τυποποιημένος) Αποτελεί το τυποποιημένο ενιαίο φυσικό αρχείο (και τις διαδικασίες τήρησής του) που τηρείται από τους Αναδόχους Φορείς και τους Φορείς Υλοποίησης, ώστε το σύνολο των ελάχιστων απαιτούμενων για την παρακολούθηση των έργων στοιχείων, πρωτογενών ή μη, να ταξινομούνται και αρχειοθετούνται με συγκεκριμένο και εύχρηστο τρόπο, που υπαγορεύεται από το ρόλο της Διαχειριστικής Αρχής στο σύστημα διαχείρισης του Προγράμματος. O Φάκελος Έργου διαρθρώνεται σε υποφακέλους κατά υποέργα (ταυτίζεται με την ανάληψη υποχρέωσης σε επίπεδο «Σύμβασης») και θεματική κατηγορία της έντυπης πληροφορίας.
Πηγή: EΠΛE- EKT

Φορέας Επίβλεψης

Κατασκευής
Η (Τεχνική) Υπηρεσία την οποία ο Φορέας Υλοποίησης έχει καταστήσει αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο ή επίβλεψη της κατασκευής ενός Έργου / Ενέργειας. Ταυτίζεται με την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Ν. 1418/1984.
Μελέτης
Η (Τεχνική) Υπηρεσία την οποία ο Φορέας Υλοποίησης έχει καταστήσει αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εκπόνησης της Μελέτης ενός Έργου / Ενέργειας.
Προμήθειας
Η Υπηρεσία την οποία ο Φορέας Υλοποίησης έχει καταστήσει αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προμηθειών του Έργου.

Φορέας Λειτουργίας

O Φορέας ο οποίος εκμεταλλεύεται ή λειτουργεί το Έργο το οποίο παράγεται από το Φορέα Υλοποίησης.

Φορέας Προγραμματισμού

O Φορέας που έχει αναλάβει την υλοποίηση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αντιστοιχεί σε Υπουργείο (Προγράμματα Εθνικού σκέλους) ή σε Περιφέρεια (Περιφερειακά Προγράμματα).

Φορέας Πρότασης

O Φορέας ο οποίος προτείνει στον Φορέα Προγραμματισμού την ένταξη ενός Έργου στο Πρόγραμμα. Φορέας Πρότασης μπορεί να είναι κάθε φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία Προγραμματισμού (Υπουργείο, Διευθύνσεις Υπουργείου, Εποπτευόμενοι Φορείς, Νομαρχιακό Συμβούλιο, Περιφερειακό Συμβούλιο κλπ.) και κάθε φορέας που χαρακτηρίζεται ως κοινωνικός εταίρος (TEE, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο, Εργατικά Κέντρα, ΣEB κ.λπ.).

Φορέας Υλοποίησης

Ο Φορέας που αναλαμβάνει στα πλαίσια του Προγράμματος τη συμβατική υποχρέωση για την εκτέλεση του Έργου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του TΔE.
O Φορέας Υλοποίησης πρέπει να διαθέτει μονάδες / Υπηρεσίες (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική Υπηρεσία) και στελέχωση, με επάρκεια και δυνατότητες αντίστοιχες με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του Έργου που αναλαμβάνει, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και απρόσκοπτη υλοποίηση και παρακολούθηση του Έργου.

Φορέας Χρηματοδότησης Έργου

Φορέας που εμπλέκεται στην υλοποίηση ενός έργου και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει το Φορέα Υλοποίησης για την εκτέλεση του Έργου.

Φυσικό Αντικείμενο

Το σύνολο των δραστηριοτήτων και εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Για παράδειγμα, εάν το Έργο αφορά υλική παρέμβαση, το ΦA μπορεί να συνίσταται σε μελέτες, απαλλοτριώσεις, εργασίες (εκσκαφές, σκυροδέματα, τοιχοποιία κλπ.).
Αν το Έργο αφορά άυλη παρέμβαση, το ΦA μπορεί να συνίσταται στην επιλογή ομάδων, σύνταξη μελετών, διεξαγωγή σεμιναρίου για την επιμόρφωση στελεχών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, συγγραφή εγχειριδίων κ.λπ.