Υπερχρέωση

Κατάσταση η οποία δημιουργείται όταν το άθροισμα των προϋπολογισμών εγκεκριμένων (κατ΄ αρχήν ή οριστικά) έργων ενός Μέτρου, Άξονα ή Προγράμματος υπερβαίνει τη συνολική αντίστοιχη δέσμευση του Μέτρου, Άξονα ή Προγράμματος των εγκεκριμένων Χρηματοδοτικών Πινάκων.

Υποδομές

Ενέργειες που αφορούν είτε τη δημιουργία είτε την αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών για την υλοποίηση δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του KΠΣ στο σκέλος της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοδοτούνται από το ETΠA.

Πηγή :EΠΛE – EKT

Υποέργο

Μέρος Έργου / Ενέργειας, το οποίο αντιστοιχεί στην υλοποίηση διακριτού τμήματος του συνολικού Φυσικού Αντικειμένου και αποτυπώνεται είτε σε αντίστοιχη Σύμβαση, είτε έχει τη μορφή της Αυτεπιστασίας, δηλαδή της εκτέλεσης του Φυσικού Αντικειμένου του Υποέργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Υπουργική Απόφαση

Πράξη της Εκτελεστικής Εξουσίας με την οποία ένας Υπουργός κοινοποιεί τις αποφάσεις του επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του.