Στόχοι ή Στόχοι προτεραιότητας (παρεμβάσεων Διαρθρωτικών Ταμείων)

Οι Στόχοι των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2000 – 2006 είναι : Στόχος 1:ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών Στόχος 2:οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες Στόχος 3:προσαρμογή και εκσυγχρονισμός των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης Ολόκληρη η Ελληνική επικράτεια θεωρείται περιοχή του Στόχου 1 (το κατά κεφαλήν AEΠ των περιοχών αυτών είναι χαμηλότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου). Οι δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη εφαρμόζονται σε ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτούνται είτε από τις πιστώσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων είτε από τις πιστώσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Οι Στόχοι των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2000 – 2006 είναι:
Στόχος 1: ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών
Στόχος 2: οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες
Στόχος 3: προσαρμογή και εκσυγχρονισμός των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης

Ολόκληρη η Ελληνική επικράτεια θεωρείται περιοχή του Στόχου 1 (το κατά κεφαλήν AEΠ των περιοχών αυτών είναι χαμηλότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου).
Οι δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη εφαρμόζονται σε ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτούνται είτε από τις πιστώσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων είτε από τις πιστώσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Συλλογική Απόφαση

Ειδική εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει Έργα ταξινομημένα κατά κατηγορίες (π.χ. μελέτες ή κατασκευές Έργων και προμήθειες εξοπλισμού ή Έργα που εκτελούνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την εκτέλεση ορισμένων προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων κ.ο.κ.) και μάλιστα του ίδιου Υπουργείου και οι οποίες στο σύνολό τους συνιστούν το ΠΔE. Περαιτέρω, οι ΣA χωρίζονται σε υποτομείς του ΠΔE π.χ. οδοποιία, λιμένες, πολιτική αεροπορία, εγγειοβελτιωτικά έργα, δημόσια υγεία, εκπαίδευση, νομαρχιακά προγράμματα κλπ. Η εγγραφή ενός Έργου ή ομάδας Έργων σε ΣA περιλαμβάνει το στάδιο της πρότασης για εγγραφή και το στάδιο της έγκρισης. Κάθε ΣA αποτελείται από το εγκρινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα εκτέλεσης των Έργων, προμηθειών κ.λπ., τη διάρκεια ισχύος (ένα έτος), την ένταξη του αναλυτικού προγράμματος στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, πίνακα που περιέχει αναλυτικά τα εγκρινόμενα Έργα, τους κωδικούς αριθμούς, τον προϋπολογισμό, τις προηγούμενες πληρωμές και τα υπόλοιπα, τις πιστώσεις του τρέχοντος έτους που θα διατεθούν και το υπόλοιπο της απαιτούμενης προς αποπεράτωση δαπάνης. Οι ΣA που περιέχουν αποκλειστικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν την προσθήκη του διακριτικού «/3», δηλαδή ΣA/3.

Πηγή :«Οδηγίαι αφορώσαι εις τον τρόπον πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ενταλματοποιήσεως δαπανών δημοσίων επενδύσεων», Υπουργείο Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Συλλογική Απόφαση Έργων

Συλλογική Απόφαση που περιλαμβάνει κατασκευές έργων, προμήθειες εξοπλισμού και πιστώσεις για την εκτέλεση διαφόρων ειδικών προγραμμάτων, ασχέτως αν πρόκειται για συνεχιζόμενα ή νέα έργα, προμήθειες κ.λπ.

Πηγή : «Οδηγίαι αφορώσαι εις τον τρόπον πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ενταλματοποιήσεως δαπανών δημοσίων επενδύσεων», Υπουργείο Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Σύμβαση

Η γραπτή συμφωνία μεταξύ Φορέα Υλοποίησης και Αναδόχου (Φορέα Εκτέλεσης) για την προώθηση του φυσικού αντικειμένου της Ενέργειας (Έργου) κατά το μέρος που περιγράφεται στη συμφωνία. Στη σύμβαση προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (ενδεικτικά περιγράφεται επακριβώς το έργο που θα εκτελεσθεί, η αποζημίωση του αναδόχου, οι διαδικασίες που θα τηρήσει ο Ανάδοχος, οι υποχρεώσεις του, κ.λπ.) και το ισχύον δίκαιο.

Πηγή :EΠΛE – EKT

Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Συμβούλιο των Υπουργών» ή «Συμβούλιο») είναι η κύρια αρχή λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέρχεται σε επίπεδο υπουργών των κρατών μελών και αποτελεί, επομένως, το θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των κρατών μελών. Η έδρα του Συμβουλίου ευρίσκεται στις Βρυξέλλες, όμως αυτό μπορεί να συνεδριάζει και στο Λουξεμβούργο. Τις συνόδους του Συμβουλίου συγκαλεί η προεδρία, η οποία καθορίζει και την ημερήσια διάταξή τους.
Το Συμβούλιο συνεδριάζει υπό διάφορες συνθέσεις (9 συνολικά), στο πλαίσιο των οποίων συνέρχονται οι αρμόδιοι υπουργοί των κρατών μελών: Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις• Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις• Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές• Ανταγωνιστικότητα• Συνεργασία στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ)• Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια• Γεωργία και Αλιεία• Περιβάλλον• Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισμός.
Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου, εκ περιτροπής, για ένα εξάμηνο. Από τον Ιανουάριο του 2007, ισχύει ένα νέο σύστημα άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου. Για κάθε περίοδο 18 μηνών, οι τρεις προεδρίες εν ενεργεία εκπονούν ένα σχέδιο κοινού προγράμματος.
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου προετοιμάζονται από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών μελών (Coreper), η οποία επικουρείται από ομάδες εργασίας που αποτελούνται από υπαλλήλους των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών.
Το Συμβούλιο ασκεί, μαζί με το Κοινοβούλιο, τα νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα. Αποτελεί εξάλλου το κατ’ εξοχήν θεσμικό όργανο για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), καθώς και για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (διακυβερνητική προσέγγιση). Έχει επίσης την εκτελεστική εξουσία την οποία εκχωρεί κατά κανόνα στην Επιτροπή.
Το Συμβούλιο, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποφασίζει κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανάλογα με τους τομείς, αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, με ειδική πλειοψηφία ή ομοφωνία, όμως η ειδική πλειοψηφία χρησιμοποιείται σε πιο ευρεία κλίμακα (γεωργία, ενιαία αγορά, περιβάλλον, μεταφορές, απασχόληση, υγεία κ.λπ.).

Σύμβουλος Αξιολόγησης

Δομή του KΠΣ η οποία στην πράξη υλοποιείται με την εγκατάσταση μιας Εξειδικευμένης Ομάδας Επιστημόνων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τομεακά και Περιφερειακά). Η Ομάδα αυτή αναλαμβάνει αρχικά να διαμορφώσει τη Βάση Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δημιουργώντας ένα σύστημα ποσοτικοποιημένων στόχων και δεικτών (αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, επιπτώσεων, κλπ.), σε επίπεδο Προγράμματος, Άξονα, Μέτρου και, όπου απαιτείται, Έργου, στηριζόμενη στα κείμενα του KΠΣ, των εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Εκθέσεων και των TΔE.
Ο στόχος του έργου του Συμβούλου Αξιολόγησης είναι η παροχή προς τις Αρχές Διοίκησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ενός αξιόπιστου εργαλείου στήριξης για τη λήψη αποφάσεων με τη μορφή ενός συνόλου καταλλήλων πληροφοριών που θα υποβοηθήσει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος και στην ανάλυση των επιπτώσεών του.

Πηγή: Σύμβαση Συμβούλου Αξιολόγησης.

Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Έγγραφο περί εφαρμογής της στρατηγικής και των αξόνων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σε επίπεδο μέτρων και το οποίο καταρτίζεται από το κράτος – μέλος ή τη Διαχειριστική Αρχή και προσαρμόζεται και διαβιβάζεται προς ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού αποτελεί νέα έννοια που εισήχθη με τη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων. Κύρια συνέπεια της καινοτομίας αυτής είναι ότι πλέον εναπόκειται στο κράτος μέλος η ευθύνη για την κατάρτιση του προγραμματικού περιεχομένου στο επίπεδο μέτρου και για την ποσοτικοποίηση των συναφών στόχων.
Με την εκ των προτέρων αξιολόγηση επαληθεύεται η συνέπεια των διαφόρων επιπέδων προγραμματισμού.
Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των στόχων και της δομής του Προγράμματος, Τεχνικά Δελτία Μέτρου ανά άξονα, Χρηματοδοτικό Πίνακα, Δείκτες επίδοσης, Δημοσιότητα, ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με την EE και εκ των προτέρων αξιολόγηση.

Πηγές:
1) Κανονισμός (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21.6.1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
2) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Δείκτες για Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Ενδεικτική Μεθοδολογία -Έγγραφο εργασίας αριθ. 3» (1999).

Συμπληρωματική Σύμβαση

Είναι κάθε Σύμβαση επόμενη της αρχικής, η οποία συνάπτεται για την εκτέλεση εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωση ενός Έργου, η οποία δεν κατέστη δυνατή στο πλαίσιο της προηγούμενης Σύμβασης.
Συνήθως οι Συμπληρωματικές Συμβάσεις συνάπτονται όταν, για απρόβλεπτους λόγους, επέρχεται αύξηση των απαιτουμένων για την εκτέλεση ενός έργου εργασιών, πέραν ενός ποσοστού που επιτρέπεται από τη νομοθεσία για τα δημόσια έργα, για το οποίο ποσοστό συντάσσεται AΠE.
Επίσης, το συνολικό ποσό των Συμπληρωματικών Συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ένα ποσοστό του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Συνέργεια

Το γεγονός ότι μερικές δημόσιες παρεμβάσεις (ή μερικές συνιστώσες μιας παρέμβασης) παράγουν από κοινού αποτέλεσμα μεγαλύτερο από το «άθροισμα» των αποτελεσμάτων που η κάθε μια θα είχε ξεχωριστά (π.χ. μια παρέμβαση που χρηματοδοτεί την επέκταση ενός αεροδρομίου, η οποία στη συνέχεια αυξάνει την πληρότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων που επίσης χρηματοδοτούνται από την ίδια παρέμβαση).
Η συνέργεια γενικά αναφέρεται σε θετικά αποτελέσματα. Όμως φαινόμενα που ενισχύουν τα αρνητικά αποτελέσματα, την αρνητική συνέργεια ή την αντισυνέργεια μπορούν επίσης να αναφερθούν (π.χ. μια παρέμβαση επιδοτεί τη διαφοροποίηση επιχειρήσεων ενώ η περιφερειακή πολιτική ενισχύει την κυρίαρχη δραστηριότητα).

Συνέχεια των Συμβάσεων

Νομική αρχή σύμφωνα με την οποία η εισαγωγή του Ευρώ δεν παρέχει δικαίωμα καταγγελίας ή τροποποίησης των Συμβάσεων που έχουν συναφθεί σε ένα εθνικό νόμισμα και διασφαλίζει τη συνέχειά τους.

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Η εξωσχολική εκπαίδευση που υπογραμμίζει το γεγονός ενός είδους κοινωνικής πίεσης, η οποία ωθεί τον άνθρωπο να εκπαιδεύεται συχνά στον επαγγελματικό τομέα και υποχρεωτικά να προσαρμόζει συνεχώς και εκ νέου το πνεύμα του στις νέες συνθήκες της ζωής.

Πηγή :ΓΛΩΣΣAPIO CEDEFOP, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1996

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση που αποβλέπει στη συντήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Συνήθως οργανώνεται και παρέχεται από τον εργοδότη με συστηματικό ή μη τρόπο, εντός ή εκτός του χώρου εργασίας και καμιά φορά και με εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό. Μπορεί να επιτελείται και με πρωτοβουλία του εργαζόμενου με τη συμμετοχή του σε επαγγελματικά συνέδρια, σε ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλα προγράμματα ταχύρρυθμης επιμόρφωσης.

Πηγή :ΓΛΩΣΣAPIO CEDEFOP, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1996 Συνθήκη της Νίκαιας

Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Ενέργειες Ε.Κ.Τ.

Ενέργειες στήριξης των δικαιούχων που έχουν ανάγκη συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών και εγκαταστάσεων καθώς και ενέργειες προώθησης συνοδευτικών κοινωνικοεκπαιδευτικών μέτρων, ώστε να διευκολύνεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ένταξη στην αγορά εργασίας καθώς και ενέργειες, πληροφόρησης και δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης.

Συνολικό Κόστος

Το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης και της Ιδιωτικής Συμμετοχής ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η διάκριση μπορεί να γίνει και σε επίπεδο Άξονα, Μέτρου, Έργου.

Συντονιστικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης ΑμεΑ

Συντονιστικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες Συμβούλιο με αρμοδιότητες συντονισμού των φορέων που εφαρμόζουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες και εισηγήσεων σε αυτούς τους φορείς τρόπων για τη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων αυτών και τρόπων που διευκολύνουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Τα μέλη του είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας, Υγείας και Πρόνοιας, YΠEΠΘ, OAEΔ, εκπρόσωποι οργανώσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες, οργανώσεων γονέων και κηδεμόνων ατόμων με ειδικές ανάγκες, ΓΣEE, ΣEB, συνδικαλιστικού οργάνου των κοινωνικών λειτουργών, ειδικοί εμπειρογνώμονες των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας.

Πηγή :N. 1836/1989, ΦEK 79A, άρθρο 13

Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου Προγραμμάτων

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι οποίες αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων (οικονομία αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα).

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.
Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες.
Τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή : Ι.Δ.ΕΚ.Ε.