Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Ως οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) νοείται η διαδικασία που αποβλέπει στην εναρμόνιση των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών της Ένωσης, με στόχο την εφαρμογή ενιαίου νομίσματος, του ευρώ. Η ΟΝΕ υπήρξε το αντικείμενο μιας Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ΔΚΔ) που πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ τον Δεκέμβριο του 1991.
Η υλοποίηση της ΟΝΕ πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια:

  • 1ο στάδιο (από την 1η Ιουλίου 1990 έως την 31η Δεκεμβρίου 1993): ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων ανάμεσα στα κράτη μέλη, ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών τραπεζών
  • 2ο στάδιο (από την 1η Ιανουαρίου 1994 έως την 31η Δεκεμβρίου 1998): σύγκλιση των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών (για να διασφαλιστεί η σταθερότητα τιμών και η υγιής κατάσταση των δημόσιων οικονομικών) και δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ) καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) το 1998
  • 3ο στάδιο (από την 1η Ιανουαρίου 1999): αμετάκλητος καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών και εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στις αγορές συναλλάγματος και στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή.

Κατά την έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ, έντεκα κράτη μέλη υιοθέτησαν το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα. Δύο χρόνια αργότερα, προσχώρησε και η Ελλάδα. Η Σλοβενία προσχώρησε στη ζώνη ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2007.
Τρία κράτη μέλη δεν υιοθέτησαν το κοινό νόμισμα: το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία, χώρες για τις οποίες ισχύει η ρήτρα εξαίρεσης «οpt-οut», καθώς και η Σουηδία που δεν εισήγαγε το ευρώ κατόπιν δημοψηφίσματος με αρνητικό αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο του 2003. Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση την 1η Μαΐου 2004 και την 1η Ιανουαρίου 2007 οφείλουν να υιοθετήσουν το ευρώ όταν θα πληρούν όλα τα κριτήρια σύγκλισης. Δεν προβλέπεται γι’ αυτά καμία ρήτρα εξαίρεσης στις προενταξιακές διαπραγματεύσεις.
Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την εξασφάλιση της επιτυχίας της ΟΝΕ μακροπρόθεσμα είναι η συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και ο πιο στενός συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών.

Οικονομικό Αντικείμενο

Το κόστος του Έργου που αναφέρεται στη Σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη και που προβλέπεται να δαπανηθεί για να υλοποιηθεί το αντίστοιχο Φυσικό Αντικείμενο του Έργου. Οικοσύστημα Κάθε σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντος που δρουν σε ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Πηγή :N. 1650/1986 (ΦEK 160A/18.10.1986)

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Το OΠΣ «Εργόραμα» είναι το πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα και ανταλλάσσονται πληροφορίες ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην υλοποίηση των Προγραμμάτων με στόχο την υποστήριξη λειτουργιών σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Αποτελείται από πέντε υποσυστήματα : 1)KΠΣ και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 2)Ταμείο Συνοχής 3)Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 4)Ιδιωτικές Επενδύσεις 5)Κοινά Αρχεία. Ειδικά το υποσύστημα KΠΣ και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες υποστηρίζει τις λειτουργίες: Προγραμματισμός, ένταξη – τροποποίηση έργων, παρακολούθηση, χρηματορροές, έλεγχοι, εργασίες Επιτροπών Παρακολούθησης, βοηθητικές εργασίες. Πηγή :N. 2860/2000 (ΦEK 251A/14.11.2000) – Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ελλάδα
Το OΠΣ «Εργόραμα» είναι το πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα και ανταλλάσσονται πληροφορίες ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην υλοποίηση των Προγραμμάτων με στόχο την υποστήριξη λειτουργιών σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Αποτελείται από πέντε υποσυστήματα:

  1. KΠΣ και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
  2. Ταμείο Συνοχής
  3. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
  4. Ιδιωτικές Επενδύσεις
  5. Κοινά Αρχεία.

Ειδικά το υποσύστημα KΠΣ και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες υποστηρίζει τις λειτουργίες: Προγραμματισμός, ένταξη – τροποποίηση έργων, παρακολούθηση, χρηματορροές, έλεγχοι, εργασίες Επιτροπών Παρακολούθησης, βοηθητικές εργασίες.

Πηγή :N. 2860/2000 (ΦEK 251A/14.11.2000) – Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006 Ελλάδα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

Ανώνυμη εταιρεία εποπτευόμενη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπό έχει την εξασφάλιση σχολικών υποδομών με την κατάρτιση προγραμμάτων σχολικής στέγης, την εκπόνηση μελετών και δημοπράτηση έργων, την επιχορήγηση της συντήρησης των σχολείων, την προμήθεια εξοπλισμού και την παροχή συμβουλών προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την κατασκευή σχολικών κτιρίων.

Πηγή :Π.Δ. 414/1998 (ΦEK 291A/28.12.1998)

Οριζόντιες Ενέργειες

Ενέργειες που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση ομοειδών προβλημάτων πολλών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (π.χ. Τεχνική Βοήθεια, ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των Μέτρων των MME όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, κ.λπ.).

Οριζόντιες Κοινοτικές Πολιτικές

Είναι Πολιτικές που αφορούν όλα τα κράτη μέλη και πρέπει να διέπουν το σύνολο των Κοινοτικών Πολιτικών. Στο πλαίσιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ θεσμοθετήθηκαν ως οριζόντιες πολιτικές η προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και η προώθηση της Απασχόλησης. Στο πλαίσιο του ΕΚΤ ορίζονται ως οριζόντιες πολιτικές η προώθηση της τοπικής απασχόλησης, η κοινωνική διάσταση και η πτυχή της απασχόλησης της Κοινωνίας των Πληροφοριών και η ισότητα ανδρών και γυναικών. Επίσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση προωθείται η δια βίου μάθηση ως οριζόντια κατεύθυνση.

Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ